Auktorisation och certifieringar

Här kan ni läsa mer om vilka autkorisationer och certifieringar vi innehar och arbetar utifrån. Det här är inte allt, men ett viktigt urval som visar hur vi arbetar.

Vårt engagemang

Stig Erikssons Golv AB är ett bolag som i många år beaktat kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö frågor inom vår verksamhet. Genom vårt delägarskap i Golvpoolen har vi fått hjälp med och tolka de lagar och förordningar som styr verksamheten. Golvpoolen är uppdaterad på Plan- och bygglagen, Plan- och byggförordningen, Konsumenttjänstlagen, Miljöbalken, Avfallsförordningen, Arbetsmiljölagen, Lagen om skydd mot olyckor m.fl.

För att säkerställa att vi lever upp till befintliga lagkrav bedrivs vår verksamhet även i enlighet med: GVK, GBR, Svensk Miljöbas, Heta arbeten och Arbetsmiljöverkets regler och riktlinjer.

Stig Erikssons Golv

• Har arbetat systematiskt med kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbete sedan år 2000.
• Är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas sedan år 2002.
• Utbildar kontinuerligt nyckelpersoner inom miljö.
• Har utbildat samtliga medarbetare inom miljökunskap.
• Revideras årligen av GBR- och Svensk Miljöbasgodkända miljörevisorer.

Organisationer och certifieringar

Golvpoolen

Stig Erikssons Golv AB är en av tio delägare av Golvpoolen, en sammanslutning av auktoriserade golvföretag som gemensamt arbetar för att utveckla sig inom områdena kvalitet, miljö- och arbetsmiljö, produktkunskap, anpassade utbildningar, juridik, ledarskap m.m.

I dessa frågor arbetar vi tajt med våra leverantörer.

Se hemsidan www.golvpoolen.org för mer information.

Golvbranschens Riksorganisation

Golvbranschens Riksorganisation (GBR) är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschorganisationer knutna till golvläggningsarbetet. GBR är en branschorganisation som bildades för att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen. Stig Erikssons Golv AB är ett GBR-auktoriserat golvföretag, vilket innebär att vi följer branschens och GBR:s riktlinjer gällande auktorisation.

Golvbranschen (GBR) är det samlande namnet för branschorganisationens alla verksamheter; dess servicebolag GBR Service AB, Golvbranschens Förlag AB samt alla ingående arbetsgrupper och kommittéer. GBR Service AB arbetar med bl.a. information, forskning, utbildning och teknisk/juridisk rådgivning.

Svensk Miljöbas

Vårt miljöarbete drivs i enighet med Svensk Miljöbas kravstandard – en nationell standard för miljöledning och miljödiplomering som bygger på grundelementen i ISO 14 001 men är anpassat till det mindre företaget.

Vi har varit miljödiplomerade under många år, vilket innebär att vi har genomfört en rad åtgärder för att minska vår miljöpåverkan. 

Se hemsidorna: www.svenskmiljobas.se och www.miljostegen.se för mer information.

GVK

GVK är en stiftelse där stora byggherrar, förvaltare och entreprenörer ingår. Dessa har som gemensamt mål att komma till rätta med vattenskadorna i våra våtutrymmen. Detta mot bakgrund av de stora skadekostnader som bristfälligt utförda tätskikt i våtrum medfört under årens lopp.

Heta arbeten

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för de arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Samtliga anställda är brandskyddsutbildade inom heta arbeten.

Adress

Stig Erikssons Golv AB
Långbrodalsvägen 32
125 34 Älvsjö
Orgnr: 556220-4437

Ring oss

08 - 86 06 70
0708 - 51 72 01

Skicka ett mail

info@segolv.nu